602 379 651,724060665
general terms and conditions
Provozní řád Provozovatel: Power of Development s.r.o. Se sídlem Ohradní 1439/61a, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 07050038 Spisová značka: C 293728 vedená u Městského soudu v Praze Odpovědná osoba: Robert Lízler, Petra Marečková Návštěvníkem Power of Development s.r.o. (dále jen „gym“ nebo „tělocvična“) se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstup do tělocvičny umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky gymu (dále také jen „návštěvník“). Vstupem do tělocvičny souhlasí návštěvník s dodržováním tohoto provozního řádu. Každý návštěvník je povinnen dbát pokynů zaměstnanců a trenérů gymu. Každý návštěvník je povinnen chovat se tak, aby nepřišel k jakékoliv újmě na zdraví. Každá osoba vstupující do gymu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování tělocvičny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v tělocvičně a jejím okolí. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý návštěvník si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou doporučujeme návštěvníkům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou gymu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Návštěvník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat zaměstnance či trenéra a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že návštěvník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb gymu, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit trenérovi a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou návštěvníkovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů provozovatele či trenéra. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice.  Vstup osob mladších 15 let je povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let, která nese plnou zodpovědnost za bezpečí osoby mladší 15 let. Návštěvník je povinen používat vybavení tělocvičny jen k účelům, pro které jsou určeny a to vždy šetrně. V případě nešetrného nebo nevhodného použití vybavení odpovídá navštěvník za škodu vzniklou na tomto vybavení a zavazuje se uhradit tuto škodu před opuštěním tělocvičny na recepci. Je zejména zakázáno odhazovat prázdnou olympijskou osu na zem, odhazovat olympijskou osu na které jsou kotouče menší než 10kg, pro další instukce se zeptejte na recepci nebo trenéra. Návštěvník po cvičení uklidí vybavení na určené místo a otře vybavení dezinfekcí, která je k dispozici na vyznačených místech či na recepci. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v tělocvičně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnanci gymu. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance nebo trenéra gymu. V tělocvičně je zakázáno kouření. Je zakázán vstup v podnapilém stavu, pod vlivem navykových a psychotropních látek, v nevhodném či špinavém oblečení a obuvi. Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník. Každá osoba vstupující do tělocvičny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce workoutu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části lekce či události v souvislosti s provozem tělocvičny. Každá osoba je povina udržovat čistotu a pořádek, šetřit energie a náklady na provoz a k vybavení se chovat ohleduplně. Každý návštěvník souhlasí s poskytnutím osobních údajů nezbytných k poskytnutí služeb tělocvičny a to dle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dochází k automatického zpracování. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 měsíců po skončení členství nebo vymazány okamžitě po písemné žádosti navštěvníka, s uvedením důvodu, že tělocvičnu a její služby nebude již dále využívat. V případě zakoupení členství, obdrží návštěvník oproti záloze 100,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem gymu a je zapůjčena návštěvníkovi gymu, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude návštěvníkovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je návštěvník povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze. Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději do 12 hodin před začátkem lekce. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví nebo zruší rezervaci před hodinou bude mu účtována částka za lekci dle rozpisu níže. V případě zrušení lekce a přihlášením náhradníka na toto místo nebude návštěvníkovi účtován žádný poplatek. Storno poplatky: ⦁ do 6 hodin zdarma ⦁ od 6 hodin 80% ⦁ 1 hodina před 100% V případě členství bude účtován poplatek jako za jednorázový vstup. Poplatek je splatný při další návštěvě nebo zaplacením na bankovní účet provozovatele. Ceny a platnost členství je uvedena na stránkách www.powerofdevelopment.net Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou návštěvníkům na jejich odložených věcech. U klenotů, peněz a jiných cenností, především pak u mobilních telefonů, tabletů, notebooků, klíčů od osobních vozidel, klíčů od bytů, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000 Kč, je návštěvník povinen tyto věci odložit na místě k tomu určeném, nacházejícím se na recepci tělocvičny. Pro bližší informace se informujte na recepci nebo u trenéra. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit. Provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách tělocvičny.